Inici Web Palau

dilluns, 2 de maig de 2016

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE MENORS AFECTATS DE MALALTIES GREUS.

Des del 2011  tal com recull el Real decret 1148/2011, de 29 de juliol, per l'aplicació i el desenvolupament en el sistema de la Seguretat Social, de la presentació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu: 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13119-C.pdf

Els pares amb fills amb malalties greus podem demanar una reducció de jornada laboral retribuïda. 

La disposició final vint-i-unena de la llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2011, ha modificat diversos preceptes del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny i, al mateix temps, també ha afegit un nou article 135 quater a la Llei esmentada, tot això amb la finalitat d'ampliar l'acció protectora de la Seguretat Social, incorporant a l'ordenament jurídic de la protecció social una prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. 

En el link que us remeterà al BOE, trobareu el Reial Decret amb els diferents apartats

- Àmbit d'aplicació

- Situació protegida

- Malalties greus (la llista està a l'annex de la mateixa llei)

- Beneficiaris

- Períodes mínins de cotització

- Prestació econòmica

- Naixement, dirada, suspensió extinció del dret

- Gestió i pagament de la prestació econòmica

- Procediment pel reconeixement del dret. 

El link de la pàgina de la Seguretat Social sobre el tema és:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm


Dins d'aquest trobarem a l'apartat de "impresos y documentación", el link per accedir a la "solicitud" en el model aprovat a los "documentos necesarios".

Altres links d'interès relacionats amb el tema:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada